HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser – Privat/forbruger

for
www.Zolenergi.dk

 

 1. Generelt

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på www.Zolenergi.dk (i det følgende betegnet ”hjemmesiden”).

 1. Om Zolenergi Danmark ApS.

2.1. Alle aftaler om køb foretaget på hjemmesiden indgås med: Zolenergi Danmark ApS..
Sletvej 2, 8310 Tranbjerg
CVR-nr: 4308 8963
Tel: +45 7060 3676
E-mail: post@Zolenergi.dk

 1. Indgåelse af aftale

3.1. Tilbud afgivet af Zolenergi Danmark ApS.. er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er angivet.

3.2. Bindende aftale mellem kunden og Zolenergi Danmark  ApS. anses for indgået, når kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra Zolenergi Danmark  ApS…

3.3. Efter modtagelsen af kundens ordre fremsender Zolenergi Danmark  ApS.. snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at udskrive og gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

 1. Kontaktoplysninger:

I forbindelse med eventuelle spørgsmål vedrørende levering og betaling kan Zolenergi Danmark  ApS.. kontaktes som følger:

Adresse:

Sletvej 2, 8310 Tranbjerg
E-mail: post@Zolenergi.dk
Telefon: +45 7060 3676

 1. Priser og betaling

5.1. Alle opgivne priser er inklusiv moms. Den pris, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare, er den gældende pris.

5.2. Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse.

5.3. Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

 1. Leveringstid og -sted

6.1. Zolenergi Danmark  ApS.. forventer at kunne levere varen senest ca. 4 uger efter ordrebekræftelsens modtagelse. (Montering foretages ikke samtidig med levering, men indenfor ca. 2 uger efter levering eller efter aftale). En eventuel længere leveringstid vil fremgå af ordrebekræftelsen.

6.2. Ved levering til ikke-brofaste øer kan længere leverings- og montagetid forekomme samt eventuelle meromkostninger blive aktuelle. Kontakt Zolenergi Danmark  ApS.. på tlf. 7060 3676 for nærmere information.

6.3. Varer vil blive leveret på den i ordrebekræftelsen anførte adresse.

6.4. Levering er betinget af kundens opfyldelse af eventuelle aftalte forudbetalinger.

6.5. Levering sker til fortovskant, med mindre andet er aftalt. Kunden skal selv bortskaffe eventuel fragtemballage.

 1. Emballage

7.1. Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved evt. returnering.

7.2. Evt. omkostninger eller afgifter ved bortskaffelse af emballage er Zolenergi Danmark  ApS.
uvedkommende, medmindre andet aftales.

 1. Betalingsbetingelser og ejendoms- forbehold

8.1. Alle opgivne priser er inkl. moms i danske kroner (DKK).

8.2. Erlægges betalingen ikke i rette tid, debiteres kunden morarenter svarende til 1,5 % pr, påbegyndt måned. Samme morarente beregnes i tilfælde af ydet henstand. Kunden er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller til at foretage modregning for påståede fordringer, der ikke er anerkendt af Zolenergi Danmark  APS…

Undlader køber at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, er køber desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering har fundet sted i henhold til aftalen

8.3. I det omfang en aftalt leveringstid udskydes som følge af kundens forhold, er kunden stadig forpligtet til at betale på de aftalte betingelser, uanset at levering af varen udsættes. Zolenergi Danmark  ApS.. er endvidere i sådanne tilfælde berettiget til at opkræve kunden et gebyr stort kr. 1.000 for gener i forbindelse med omlægning af Zolenergi Danmark  ApS.´ arbejdstilrettelæggelse. Nævnte gebyr kan forlanges for hver gang udskydelse finder sted på grund af kundens forhold.

8.4. Zolenergi Danmark  ApS.. forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil den aftalte købesum med tillæg af påløbne omkostninger og renter er betalt til Zolenergi Danmark  ApS.

 1. Fortrydelsesret

9.1. Kunden har ikke ret til at træde tilbage fra køb af solceller eller tilbehør til, som er fremstillet efter kundens specifikationer. Kunden har således blandt andet ikke ret til at træde tilbage fra køb af solceller, som er fremstillet i
overensstemmelse med kundens angivelse af mål eller farve, eller fra køb af tilbehør, der er tilpasset et solcelleanlæg, som er fremstillet efter kundens specifikationer.

9.2. Ved alle øvrige køb, som ikke er fremstillet efter kundens specifikationer, har kunden ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på hjemmesiden (fortrydelsesret). Såfremt kunden accepterer montage inden udløbet af perioden for fortrydelse, frasiger kunden sig retten her til.

9.3. Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til Zolenergi Danmark  ApS.. inden 14 dage efter varens modtagelse. Kunden kan eventuelt vælge at benytte standard fortrydelsesformularen, som fremgår af følgende hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (bilag 3, nederst på siden).

9.4. Når kunden har meddelt Zolenergi Danmark  ApS.., at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden aflevere eller afsende varen til Zolenergi Danmark  APS., Rudolfgårdsvej 1A, 8260 Viby J, inden for 14 dage. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Zolenergi Danmark  ApS…

9.5. Når kunden har meddelt Zolenergi Danmark  ApS.., at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Zolenergi Danmark  APS.. uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra kunden. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget af Zolenergi Danmark  ApS.., eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Zolenergi Danmark  ApS…

 1. Reklamation 

10.1. Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.

10.2. Såfremt kunden har konstateret, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Zolenergi Danmark  ApS.. inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

10.3. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Zolenergi Danmark  ApS. om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering og reklamation skal ske til den i afsnit 4 nævnte adresse.

10.4. Såfremt varen indenfor den 2 årige reklamationsfrist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Zolenergi Danmark  ApS. sig at udbedre sådanne fejl og mangler. Såfremt det viser sig ikke at være muligt at reparere varen, eller såfremt Zolenergi Danmark  ApS.. skønner, at det er uhensigtsmæssigt at reparere varen, påtager Zolenergi Danmark  ApS. sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig efter Zolenergi Danmark  ApS.’ skøn, refunderer Zolenergi Danmark  APS.. købesummen.

10.5. Zolenergi Danmark  ApS.. påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Zolenergi Danmark  ApS.. kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

10.6. I øvrigt gælder købelovens mangelsregler.

 1. Personoplysninger

11.1. De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med kundes ordre, herunder oplysninger om kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, vil blive registreret hos Zolenergi Danmark  ApS.., som er den dataansvarlige.

11.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af personlysningerne er at kunne opfylde en aftale med kunden (GDPR art. 6(1)(b)), herunder levere de bestilte varer samt foretage korrekt behandling af eventuelle reklamationer.

11.3. Zolenergi Danmark  ApS..’ behandling af persondata sker under iagttagelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Kunden kan kontakte Zolenergi Danmark  ApS.., såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

11.4. Zolenergi Danmark  ApS.. videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, med undtagelse af evt. fragtfører. Zolenergi Danmark  ApS.. benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

11.5. Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

 1. Force majeure

12.1. I tilfælde af force majeure er Zolenergi Danmark  ApS. fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt Zolenergi Danmark  ApS.. eller Zolenergi Danmark  ApS..´ underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, virusudbrud/epidemier, IT-crash herunder som følge af hacker-/virusangreb eller lignende med mindre det kan påvises, at Zolenergi Danmark  APS.. med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for aftalens indgåelse.

 1. Montage- og servicearbejder

13.1. Indbefatter en aftale montage- eller servicearbejder, skal kunden drage omsorg for, at sådanne arbejder kan påbegyndes på det aftalte tidspunkt, og at kundens eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at Zolenergi Danmark  ApS.´ arbejde kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Arbejdet kan dog efter Zolenergi Danmark  ApS.´ skøn foretages ad flere gange.

13.2. Kunden forpligtes endvidere til at drage omsorg for, at produktet opbevares tørt og forsvarligt, således at produktet ved påbegyndelse af monteringen fremstår ubeskadiget og klar til montering. Det påpeges, at risikoen for produktet påhviler kunden fra leveringstidspunktet.

13.3. Zolenergi Danmark  ApS.´ omkostninger i forbindelse med opståede forsinkelser som følge af kundens forhold dækkes af kunden og faktureres særskilt. Er forsinkelsen væsentlig, skal kunden tillige dække Zolenergi Danmark  ApS.´ indirekte tab som følge af forsinkelsen.

 1. Selvmontage/gør-det-selv

14.1. Ved køb af solceller, tilbehør og invertere hos Zolenergi Danmark er det muligt at bestille efter egen opmåling og til selvmontage. Ved bestilling af solceller, hvor kunden oplyser sin opmåling, bliver solcelleløsningen konstrueret efter disse mål, som bliver en del af aftalen med Zolenergi Danmark. Viser de foretagne mål sig at være forkerte, er der således intet ansvar for Zolenergi Danmark forbundet med dette, og det er udelukkende kundens risiko. Ligeledes når kunden vælger selvmontage af solcelleløsningen, da er alene kunden ansvarlig for, at selvmontage foregår korrekt og forsvarligt, og der medfølger ikke montagevejledning(tilsendes hvis kunden ønsker det), værktøj eller andet, som er nødvendige i forbindelse med selvmontagen, idet kunden forudsættes at have alt værktøj og alle reservedele parat. Evt. specialværktøj til stikmontage kan lejes imod pristillæg.

14.2. Zolenergi Danmark gør endvidere opmærksom på, at når en kunde påtager sig gør-det-selv-arbejde, herunder selvmontage, da vurderes kundens ansvar på samme måde som en professionel montørs ansvar. Begås fejl som eksempelvis påfører skader på personer eller ting, påhviler der således kunden et skærpet ansvar.

14.3. Zolenergi Danmark anbefaler generelt, at kunden lader Zolenergi Danmark foretage formidling af aftale med montør, for at kunden kan være sikker på, at alt foregår korrekt. Zolenergi Danmark gør endvidere opmærksom på, at der gælder regler, herunder el-sikkerhedsloven, som stiller krav til en kundens elinstallation, og Zolenergi Danmark påtager sig intet ansvar for, at en kundes selvmontage opfylder disse regler.